Tư vấn xây dựng chương trình STEM

ISA phát triển chương trình tích hợp những nghiên cứu, phương pháp STEM trong thế kỷ 21 đồng thời tổ chức phát triển chuyên môn cho giáo viên. Chương trình được thiết kế linh hoạt phù hợp với từng cơ sở giáo dục mà ISA hợp tác.

ISA hỗ trợ các trường học và cơ sở giáo dục tại Việt Nam triển khai Thực hành STEM cho các khối học từ mầm non đến trung học (K-12) trong chương trình giảng dạy. Các chương trình được xây dựng và phát triển phù hợp với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) cho bất kỳ trường công lập hoặc bán công lập nào.

Phòng thí nghiệm STEM


Chương trình giảng dạy tham khảo

Trình tự thiết kế chương trình giảng dạy của ISA

Lên Kế hoạch - Thực hiện - Giám sát chất lượngTìm hiểu chi tiết, Liên hệ ISA